fbpx

Acest document definește termenii de prestare a serviciului cu privire la programul informatic pentru restaurantul FURNIZORULUI.

După plata taxei de licență conform facturii care v-a fost emisă de către Licențiator, se consideră că ați fost de acord cu condițiile prezentului Contract de licență și că acest Contract este considerat a fi încheiat.

 • DEFINIȚII
 • 1. SUBIECTUL CONTRACTULUI
 • 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE LICENȚEI
  2.1. Licențiatorul acordă, în condițiile unei licențe simple (neexclusive), următoarele drepturi:
  2.1.1. de a utiliza Programele și de a desfășura acțiunile necesare pentru funcționarea Programelor în conformitate cu scopul acestora;
  2.2. Toate drepturile asupra programului informatic care nu sunt denumite și stipulate direct în prezentul Contract nu vor fi acordate Licențiatului.
  2.3. Următoarele sunt INTERZISE Licențiatului:
  2.3.1. Reproducerea programului informatic , adică, să facă una sau mai multe copii ale programului informatic, cu excepția cazului în care copia programului informatic este reprodusă în conformitate cu termenii prezentului Contract.
  2.3.2. Distribuirea copiilor programului informatic prin vânzare sau altă înstrăinare.
  2.3.3. Importarea copiilor programului informatic.
  2.3.4. Închirierea unei copii a programului informatic.
  2.3.5. Modificarea programului informatic, inclusiv, dar fără limitare la implementarea modificărilor în codul obiect al programului informatic sau al bazelor sale de date, inclusiv în cazurile de corectare a erorilor evidente care este permisă să se facă numai prin mijloacele incluse în Kitul software și descrise în Documentație.
  2.3.6. Să dezasambleze, să decompileze Programul informatic (să transforme codul obiect în cod sursă), inclusiv programul informatic, bazele de date și alte componente ale programului informatic, cu excepția cazurilor și numai în măsura în care acest lucru este permis în mod clar prin legea aplicabilă.
  2.3.7. Să pună programul informatic la dispoziția publicului (în așa fel încât orice persoană să poată accesa programul informatic din orice loc și oricând la alegerea persoanei).
  2.4. Licențiatul se angajează să nu copieze materialele transmise împreună cu Programul informatic.
  2.5. Licențiatul are dreptul de a reproduce documentația pentru programul informatic, precum și alte materiale informative transmise împreună cu programul informatic, într-o cantitate care nu depășește numărul de licențe software transferate fără a deține un drept de transfer asupra acestor materiale către părți terțe.
  2.6. Licențiatul se angajează să nu înlăture sau să șteargă orice notificare privind dreptul de autor, numele comercial, drepturile de marcă sau brevet care sunt utilizate în Programul Informatic.
  Licențiatul este obligat să utilizeze Programul Informatic în conformitate cu cerințele tehnice stabilite de Licențiator definite în Anexa 1 la prezentul Contract.
 • 3. PLATA LICENȚEI
  3.1. Moneda de plată în conformitate cu prezentul Contract este EUR.
  3.2. Pentru licențele acordate în baza prezentului, Licențiatul se obligă să plătească Licențiatorului o taxă în cuantumul specificat în factură. Valoarea taxei de licență afișată în factură este formată în funcție de tipul de licență selectat, perioada de utilizare a licenței (durata licenței), numărul de posturi de lucru (dacă este cazul).
  3.3. Prețurile licențelor sunt publicate pe site-ul web oficial al Licențiatorului https://rsistems.ro/price-list/
  3.4. Taxa de Licență și alte taxe plătibile în temeiul prezentului Contract nu includ nicio TVA aplicabilă și alte impozite pe vânzări, care vor fi plătite de către Licențiat la rata și în modul prevăzut de lege pentru prezentarea unei facturi fiscale valabile.
  3.5. Taxa de licență este nenegociabilă și nerambursabilă în cazul în care prezentul Contract este reziliat.
  3.6. După achitarea taxei de licență contra facturii, emisă către dumneavoastră de către Licențiator, se consideră că ați fost de acord cu condițiile din prezentul Contract de licență și prezentul contract este considerat a fi încheiat între dumneavoastră și Licențiator.
  3.7. Plata va fi achitată de către Licențiat în termen de 5 (cinci) zile înainte de acordarea licenței. Licențierea trebuie făcută numai după plata taxei de licență.
  3.8. Licențiatul trebuie să plătească o taxă de licență o dată pe lună în termen de 5 (cinci) zile înainte de acordarea licenței. În cazul prelungirii licenței, plata trebuie făcută în termen de 5 (cinci) zile înainte de acordarea licenței.
  3.9. În cazul în care Licențiatul nu plătește în timp util factura primită și prețul este modificat, Licențiatul trebuie să plătească noul preț indicat în factură.
  3.10. Licențiatorul are dreptul de a modifica prețurile licențelor în mod unilateral. licențiatorul își notifică clienții cu privire la modificări prin publicarea acestei notificări pe site-ul web oficial al Licențiatorului în termen de o lună înainte de această modificare a prețului.
  3.11. Licențiatorul are dreptul de a aduce modificări în mod unilateral la prezentul Contract.
  3.12. Plata trebuie efectuată ca Transfer Bancar direct.
  3.13. Toate taxele de transfer bancar sunt plătite de către Licențiat.
  3.14. Toate obligațiile de plată ale Licențiatului sunt considerate îndeplinite atunci când sumele datorate sunt creditate în contul corespondent al băncii Licențiatorului.
 • 4. PROCEDURA PENTRU TRANSFERUL DREPTURILOR ASUPRA PROGRAMULUI INFORMATIC
  4.1. Licența trebuie acordată Licențiatului în termen de 5 (cinci) zile de la plata taxei de licență către Licențiator.
  4.2. În termen de 5 (cinci) zile de la plata taxei de licență, kitul de distribuție a programului informatic poate fi descărcat de pe site-ul rsistems.ro/distribution. În cazul în care echipamentul ePOS este furnizat de iiko sau de partenerii noștri, programul informatic va fi instalat pe acesta.
  4.3. Documentația utilizatorului privind programul informatic poate fi găsită pe https://rsistems.ro/help/home/.
  4.4. Cerințele tehnice pentru echipamentele pe care se poate utiliza programul informatic sunt indicate în Anexa 1 la prezentul Contract. În cazul în care Licențiatul nu respectă aceste cerințe tehnice, Licențiatorul nu va fi responsabil de imposibilitatea instalării programului informatic, performanței programului informatic, fabricării programului informatic, pierderii datelor.
  4.5. Licențiatorul furnizează Licențiatului codul unic iiko UID, care trebuie trimis pe e-mailul Licențiatului.
  4.6. Drepturile de utilizare a programului informatic sunt considerate a fi acordate Licențiatului de la data la care codul unic UID VENDOR este furnizat Licențiatului.
  4.7. Licențiatul se obligă să respecte prezentul Contract de licență, precum și alte cerințe stabilite în Ghidul Utilizatorului sau în altă documentație a programului informatic și care nu contravine prezentului Contract.
 • 5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII
  5.1. Partea care încalcă prezentul contract va rambursa celeilalte Părți pierderile reale cauzate de această încălcare.
  5.2. În cazul în care Licențiatul nu plătește la timp în temeiul secțiunii 3 din prezentul, Licențiatorul poate solicita o amendă egală cu 0,1% din suma pentru fiecare zi de întârziere, dar în total nu mai mult de 10% din suma totală care trebuie plătită în baza prezentului contract.
  5.3. În cazul în care Licențiatul încalcă obligația de plată față de Licențiator pentru licența programului informatic acordată în termenul prevăzut de prezentul contract, Licențiatorul poate renunța în mod unilateral la prezentul contract și poate solicita daune cauzate de încetarea prezentului contract.
  5.4. Licențiatorul are dreptul ca, în aplicarea măsurilor provizorii pentru plata adecvată și în timp util de către Licențiat a remunerației pentru licența acordată acestuia, să aplice măsuri tehnice legate de stabilirea în cheia software a utilizării limitate a programului informatic. Licențiatorul garantează, prin aplicarea acestor măsuri, că funcționalitatea programului informatic va fi restabilită după rambursarea datorată de către Licențiat a datoriei (inclusiv a penalităților), într-o perioadă de maxim 5 (Cinci) zile lucrătoare de la primirea fondurilor în contul bancar al Licențiatorului, prin furnizarea unei noi chei pentru utilizarea completă a programului informatic, cu excepția cazului în care Licențiatorul a luat decizia de a renunța unilateral la prezentul contract în conformitate cu clauza 5.3. din prezentul contract.
  5.5. Licențiatul este de acord cu declarația conform căreia produsele software și documentația însoțitoare nu pot fi în proporție de 100% fără erori și sunt furnizate Licențiatului „CA ATARE”, în conformitate cu principiul general acceptat în practica internațională.
  5.6. Răspunderea maximă a Licențiatorului în baza prezentului contract este limitată la suma pe care Licențiatul o va plăti pentru Licențele acordate acestuia.
  5.7. În nici un caz, Licențiatorul nu va fi răspunzător față de Licențiat pentru daune, întreruperea ativității, pierderea activității sau a altor date sau informații, revendicări sau cheltuieli, daune secundare sau accidentale, sau profituri pierdute și economii pierdute cauzate de utilizarea sau legate de utilizarea Programului Informatic, precum și pentru daunele cauzate de eventualele erori și greșeli de tipar în Programul Informatic, chiar dacă reprezentantul Licențiatorului a luat cunoștință de posibilitatea unor astfel de daune, pierderi, revendicări sau cheltuieli.
  5.8. Licențiatorul nu va fi responsabil de nefuncționarea programului informatic în cazul în care programul informatic este instalat pe echipamentele și/sau în legătură cu echipamentele cu privire la care titularul drepturilor de autor nu a testat programul informatic, și cerințele tehnice și configurația echipamentelor pe care este utilizat programul informatic nu sunt armonizate.
  5.9. Licențiatorul nu va fi răspunzător de nefuncționarea Programului Informatic în cazul în care Licențiatul are un program informatic terț pentru care programul informatic al Licențiatorului nu a fost adaptat, singurul care poate modifica setările programului informatic al Licențiatorului, ceea ce poate încetini sau reduce performanțele calculatorului, ducând la scăderea Resurselor de calculator disponibile pentru programul informatic, din cauza cărora funcționarea completă a programului informatic devine imposibilă, sau în cazul în care este instalată o licență nelicenționată în programul informatic Ionic al computerului Licențiatului.
 • 6. FORȚA MAJORĂ
  6.1. În prezentul Contract, termenul „Eveniment de Forță Majoră” înseamnă un eveniment care împiedică o Parte să își îndeplinească obligațiile sau determină Partea să întârzie îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Contract, și include inundații, cutremure și alte catastrofe naturale, războaie, operațiuni militare, stări de urgență, și legea marțială, legislația statutară sau de altă natură a autorităților din teritoriul Partenerului sau al Licențiatorului și orice alte evenimente similare pe care Părțile nu le-au putut prevedea și nu le-au putut împiedica în mod rezonabil, care au avut loc la data semnării prezentului Contract de către Părți.
  6.2. În cazul în care una dintre Părți nu are posibilitatea de a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract sau această îndeplinire este întârziată din cauza unui Eveniment de Forță Majoră, această Parte nu este răspunzătoare față de cealaltă Parte în cazul neîndeplinirii obligațiilor care îi revin pe durata acestor Evenimente de Forță Majoră și a consecințelor acestora.
  6.3. În cazul apariției sau probabilității apariției unor Evenimente de Forță Majoră, Partea afectată:
  6.3.1. Va notifica imediat cealaltă Parte într-o perioadă de cel mult 5 (cinci) zile de la data la care această Parte are cunoștință de apariția Evenimentelor de Forță Majoră (inclusiv descrierea detaliată a Evenimentului de Forță Majoră care a avut loc sau poate avea loc, amploarea influenței sau posibilei influențe a unui astfel de eveniment asupra neîndeplinirii obligațiilor de către Partea afectată, data începerii și durata preconizată a Evenimentului de Forță Majoră). Nenotificarea (notificarea tardivă) a apariției sau încetării unui Eveniment de Forță Majoră privează Partea de dreptul de a se referi la acesta în cele ce urmează. Faptele menționate în notificare trebuie să fie confirmate de un certificat relevant al unui organism autorizat.
  6.3.2. Va depune toate eforturile rezonabile și folosi va toate mijloacele rezonabile pentru a remedia sau reduce efectul Evenimentului de Forță Majoră;
  6.3.3. Va notifica celeilalte Părți cât mai curând posibil încetarea sau diminuarea efectului Evenimentului de Forță Majoră;
  6.3.4. Va relua îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Contract fără întârziere după încetarea perioadei Evenimentului de Forță Majoră sau după ce Evenimentul de Forță Majoră s-a diminuat într-o măsură care să permită reluarea îndeplinirii obligațiilor sale.
 • 7. CERINȚELE DE INTERNET / REȚEA
  7.1. Produsele Software ale Licențiatorului necesită o conexiune fiabilă și robustă la rețeaua de internet / locală pentru a furniza procesarea și raportarea în timp util a datelor. Este responsabilitatea Licențiatului să se asigure că are o conexiune adecvată la internet / rețeaua locală înaintea instalării Pgrogramului Informatic și de asemenea să se asigure că conexiunea la internet este întreținută în mod corect și include un firewall actualizat. Vitezele de internet recomandate sunt o viteză de descărcare minimă de 6 Mbps și o viteză de încărcare de 0,75 Mbps pentru a oferi o funcționare a maxim 3 dispozitive. Locațiile / instalațiile mai mari vor avea nevoie de viteze mai mari de internet, în funcție de mărimea instalației și afacerii. Această cerință privind viteza nu include nicio utilizare suplimentară a internetului necesară în plus față de produsele Software ale Licențiatorului, cum ar fi rețelele pentru angajați sau vizitatori sau alte cerințe de afaceri. Vitezele și compatibilitățile internetului pot fi verificate prin utilizarea site-urilor web pentru testele de viteză pe internet sau prin contactarea furnizorului de servicii de internet aplicabil.
  7.2. Licențiatul este singurul responsabil pentru orice costuri de conectare, taxe de închiriere a liniei și taxe de apel în legătură cu orice Produse.
  7.3. În timp ce reprezentanții Licențiatorului pot furniza sfaturi și o indicație privind adecvarea conexiunii la internet / rețeaua locală a Licențiatului, rămâne responsabilitatea exclusivă Licențiatului să se asigure că are o conexiune adecvată la internet / locală, atât înainte, cât și după achiziționarea Licenței. Licențiatorul nu este răspunzător de niciun răspuns lent la produsele sale Software, inclusiv în cazul în care acest lucru este cauzat de conexiunea slabă la Internet / rețeaua locală a Licențiatului.
  7.4. Furnizarea infrastructurii de rețea locală (Local Area Network – LAN) (de exemplu, cablare, switch-uri de rețea, router WAN) este responsabilitatea Licențiatului și trebuie să fie adecvată dimensiunii afacerii și criticalității operațiunii.
  7.5. În cazul în care produsul Software va fi utilizat prin wi-fi (de ex. tablete/dispozitive mobile) (după caz):
  7.6. Licențiatul este responsabil de setarea, configurarea și gestionarea atât a infrastructurii Wi-Fi cât și a dispozitivelor deținute de Licențiat. Acest lucru include asigurarea acoperirii Wi-Fi în zonele solicitate și asigurarea căderilor de rețea datorită faptului că roaming-ul prin Wi-Fi este redus la minimum;
  7.7. Licențiatul trebuie să aibă în vedere faptul că rețeaua Wi-Fi nu este la fel de robustă ca o rețea cu fir, iar căderile de rețelei pot apărea datorită acoperirii Wi-Fi, roaming-ului punctului de acces, modurilor de repaus al tabletei, precum și a altor factori de mediu.
  7.8. Produsele Software ale Licențiatorului sunt proiectate să funcționeze offline, dar în cazul în care nu este disponibilă nicio conexiune la rețea (LAN sau WAN) sau conexiunea la rețea este nesigură, unele funcționalități sunt reduse.
  7.9. În cazul în care dispozitivele deținute de Licențiat sunt utilizate offline pe perioade lungi de timp, Licențiatul trebuie să se asigure că aceste dispozitive sunt conectate periodic (cel puțin o dată la 14 zile) la internet pentru a se asigura sincronizarea datelor cu serverele. Toate dispozitivele trebuie să efectueze în mod regulat (cel puțin o dată la 14 zile) operațiuni de „Închidere Numerar” pentru a se asigura că stocarea datelor locale poate fi transmisă către servere.
 • 8. TERMENE ȘI ÎNCETAREA PREZENTULUI CONTRACT
  8.1. This Agreement comes into force from the moment of payment of the first license fee by the Licensee and is valid during the period of paid licenses. If the Licensee doesn't pay the license fee for the next month or other period that is indicated in invoice, this Agreement will be terminated and the license will be stopped.8.1. Prezentul Contract intră în vigoare din momentul plății primei taxe de licență de către Licențiat și este valabil pe perioada cât sunt plătite licențele. În cazul în care Licențiatul nu plătește taxa de licență pentru luna următoare sau pentru o altă perioadă indicată în factură, prezentul Contract va fi reziliat și licența va fi oprită.
  8.2. În toate celelalte cazuri, care nu sunt stipulate în prezentul Contract, Părțile sunt guvernate de legislația actuală din Anglia (legea aplicabilă prezentului Contract).
 • 9. CONFIDENȚIALITATE
  9.1. Informațiile confidențiale („Informații Confidențiale”) se referă la orice date sau informații referitoare la activitatea Licențiatului care pot fi considerate, în mod rezonabil, ca fiind deținute de Licențiat inclusiv, dar fără limitare la, înregistrări contabile, procese de afaceri, și înregistrări ale clienților care nu sunt, în general, cunoscute în industria Licențiatului și unde eliberarea respectivelor Informații Confidențiale s-ar putea aștepta în mod rezonabil să cauzeze un prejudiciu Licențiatului.
  9.2. Licențiatul convine că nu va dezvălui, divulga, arăta, raporta sau utiliza, în niciun scop, niciun fel de informații confidențiale pe care Licențiatorul le-a obținut, cu excepția cazului în care este autorizat de către Licențiat sau conform legii. Obligațiile de confidențialitate se vor aplica pe durata prezentului Contract și vor supraviețui pe termen nelimitat după încetarea prezentului Contract.
 • 10. PROTECȚIA DATELOR
  10.1. În această Clauză [10], „Legislație privind Protecția Datelor” înseamnă Regulamentul General privind Protecția Datelor UE 2016/679; împreună cu orice altă legislație aplicabilă privind viața privată sau protecția datelor, și inclusiv orice prevedere legislativă sau statutară, care o modifică, extinde, consolidează sau înlocuiește. Termenii „date cu caracter personal”, „persoană vizată”, „operator”, „împuternicit al operatorului” și „prelucra” (și derivatele acestora) au înțelesul dat în Legislația privind Protecția Datelor.
  10.2. Fiecare parte își respectă obligațiile care decurg din Legislația privind Protecția Datelor în ceea ce privește datele cu caracter personal prelucrate de aceasta în legătură cu Contractul și Serviciile („Datele cu Caracter Personal Relevante”).
  10.3. Licențiatorul acționează în calitate de împuternicit al Licențiatului în ceea ce privește Datele cu Caracter Personal Relevante. ANEXA 2 stabilește domeniul de aplicare al prelucrării efectuate de către Licențiator.
  10.4. Licențiatorul:
  10.4.1. prelucrează doar Datele cu Caracter Personal Relevante: (a) în măsura în care este necesar pentru a presta Serviciile; (b) în conformitate cu instrucțiunile specifice ale Licențiatului (cu excepția cazului în care, în opinia Licențiatorului, aceste instrucțiuni încalcă Legislația privind Protecția Datelor, caz în care Licențiatorul notifică Licențiatul); sau (c) conform cerințelor oricărei autorități competente sau legii aplicabile;
  10.4.2. pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscului legat de prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Relevante;
  10.4.3. păstrează, și se asigură că angajații și agenții săi păstrează confidențiale Datele cu Caracter Personal Relevante în conformitate cu obligațiile de confidențialitate prevăzute în Clauza [9];
  10.4.4. notifică fără întârziere Licențiatul și oferă o cooperare rezonabilă după ce a luat la cunoștință despre o încălcare a datelor cu caracter personal referitoare la Datele cu Caracter Personal Relevante din posesia sau controlul Licențiatorului, conform cerințelor din Legislația privind Protecția Datelor;
  10.4.5. asigură o cooperare și o asistență rezonabilă Licențiatului în legătură cu orice solicitare a unei persoane vizate de a avea acces la Datele cu Caracter Personal Relevante ținute în legătură cu acestea sau în legătură cu o cerere, afirmație sau plângere rezonabilă din partea unei autorități competente sau a unei persoane vizate, inclusiv notificarea Licențiatului fără întârziere nejustificată despre primirea oricărei solicitări (cu excepția cazului în care este împiedicat să facă acest lucru de legea aplicabilă);
  10.4.6. are dreptul de a recupera orice costuri rezonabile suportate în acordarea de asistență Licențiatului în îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul Legislației privind Protecția Datelor; și
  10.4.7. la cererea rezonabilă a Licențiatului, șterge sau înapoiază toate Datele cu Caracter Personal Relevante deținute de Licențiator Licențiatului la încetarea sau la expirarea Contractului.
  10.5. În măsura impusă de Legislația privind Protecția Datelor, Licențiatorul va păstra o evidență a activităților sale de prelucrare și va asigura această cooperare și informații către Licențiat astfel cum este în mod rezonabil necesar pentru ca Licențiatul să demonstreze conformitatea cu Legislația privind Protecția Datelor. Această cooperare va include permisiunea Licențiatului, pe costul și cheltuielile acestuia, să audieze conformitatea Licențiatorului cu această Clauză [10] cu condiția ca (cu excepția cazului în care orice autoritate competentă solicită altfel în mod expres):
  10.5.1. să se trimită o notificare rezonabilă de cel puțin 30 de zile cu privire la orice audit propus, iar părțile, acționând în mod rezonabil, să convină asupra domeniului de aplicare și a parametrilor oricărui astfel de audit;
  10.5.2. în cazul în care Licențiatul solicită efectuarea unui audit, acest audit să se efectueze în timpul orelor de program normale, în conformitate cu politicile Licențiatorului și să nu poată interfera în mod nejustificat cu activitățile comerciale ale Licențiatorului;
  10.5.3. auditul este supus obligațiilor de confidențialitate ale Licențiatorului datorate oricărui client sau angajat al acestuia; și
  10.5.4. drepturile acordate în această Clauză [10.5] nu pot fi efectuate mai mult de o dată într-un an calendaristic.
  10.6. Licențiatul autorizează Licențiatorul să utilizeze orice subcontractant pentru a prelucra Datele cu Caracter Personal Relevante în calitate de subcontractant al Licențiatorului, cu condiția ca Licențiatorul să se asigure că (a) această prelucrare face obiectul unui contract scris sau al altui act juridic cu acest subcontractant care conține obligații de protecție a datelor mai puțin oneroase decât cele prevăzute în această Clauză [10] și (b) Licențiatorul rămâne răspunzător pentru actele și omisiunile unui astfel de subcontractant cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Relevante. O listă a subcontractanților semnificativi desemnați ai Licențiatorului este prezentată la punctul 6 din ANEXA 2.
  10.7. Licențiatorul are dreptul de a prelucra Datele cu Caracter Personal Relevante în sau de a le transfera către orice jurisdicție, inclusiv o jurisdicție din afara Spațiului Economic European („SEE”) (inclusiv transferul către orice subcontractant), cu condiția ca acest transfer să fie permis în conformitate cu Legislația privind Protecția Datelor.
 • 12. CERINȚE HARDWARE
  12.1. Hardware-ul Licențiatului trebuie să respecte cerințele minime de sistem pentru a putea opera corect Programul Informatic:
  12.1.1. Terminal POS
  • CPU: 2 nuclee, 4 thread-uri, pornind de la 2GHz, Cache 2MB+
  • RAM: 2GB+ (recomandat 4GB);
  • HDD: 128GB (recomandat SSD);
  • Rețea: 100Mbit Ethernet;
  • Afișaj: Ecran tactil, Rezoluție 1024х768;
  • Sistem de operare: Windows 7 SP1, Windows Embedded POSReady 7 sau versiuni ulterioare
  12.1.2. Terminalul KDS
  • CPU: 2 nuclee, 4 thread-uri, pornind de la 2GHz, Cache 2MB+
  • RAM: 2GB+ (recomandat 4GB);
  • HDD: 128GB (recomandat SSD);
  • Rețea: 100Mbit Ethernet;
  • Afișaj: Rezoluție 1024х768 sau mai bună; recomandat 32"
  • Bump-bar: Bematech KB-1700 sau orice tastatură compatibilă PS/2
  • Sistem de operare: Windows 7 SP1, Windows Embedded POSReady 7 sau versiuni ulterioare
  12.1.3. Imprimante
  • Sunt acceptate numai imprimantele compatibile Epson TM-88.
  12.2. Licențiatorul nu este responsabil de integritatea datelor Licențiatului și de defecțiunea Programului Informatic, care ar putea fi un caz în care un PC, care operează acest programului informatic, nu este conectat la linia de alimentare printr-un dispozitiv UPS de control intelect.
  12.3. Licențiatorul nu este responsabil de starea operațională a hardware-ului de tipărire a chitanțelor în cazul în care PC-ul unde este instalat programul informatic și care interacționează cu acest hardware nu este conectat la linia de alimentare utilizând un dispozitiv UPS.
 • DETALII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL RELEVANTE ALE LICENȚIATULUI
  Acest paragraf include anumite detalii referitoare la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Relevante ale Licențiatului, în conformitate cu Articolul 28(3) din RGPD.
  1. Obiectul, natura și scopul prelucrării: Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a respecta TERMENII DE PRESTARE A SERVICIULUI (CONTRACTUL DE LICENȚĂ);
  2. Durata: pe perioada de valabilitate a acestor TERMENI DE PRESTARE A SERVICIULUI (CONTRACTUL DE LICENȚĂ);
  3. Tipuri de Date cu Caracter Personal Relevante și categoriile de persoane vizate:
  4. Datele Angajatului Licențiatului (obligatoriu să se ofere capacitatea de a efectua operațiuni de afaceri utilizând produsele iiko și de a comunica cu Licențiatorul pe durata TERMENILOR DE PRESTARE A SERVICIULUI (CONTRACTUL DE LICENȚĂ);
  4.1.1. Datele cu caracter personal prelucrate pentru a oferi capacitatea de a efectua operațiuni de afaceri utilizând produsele iiko (niciunul dintre câmpuri nu este obligatoriu în sistemul iiko, depinde de Licențiat în calitate de operator de date de a stabili setul de câmpuri care vor fi utilizate:
  a) Nume;
  b) Prenume;
  c) Al doilea prenume;
  d) Adresa de e-mail;
  e) Numărul(ele) de telefon;
  f) Funcția/Rolul;
  g) Sexul;
  h) Data nașterii;
  i) Adresă;
  j) Telefon;
  k) E-mail;
  l) CI/Pașaport;
  m) CUI/CIF;
  n) Rata plăților;
  o) Program de lucru;
  p) Fotografie;
  q) Perioade de valabilitate pentru certificatele medicale;
  4.2. Datele Clienților Licențiatului (numai în cazul în care Licențiatul a specificat necesitatea de a încărca datele Clienților în produsele iiko, majoritatea câmpurilor nu sunt obligatorii să fie completate):
  a) Numele (obligatoriu);
  b) Prenumele;
  c) Telefon (obligatoriu pentru comenzi de livrare/colectare și pentru banchete/rezervări);
  d) Adresa (obligatoriu pentru comenzile de livrare);
  e) Locația adresei;
  f) E-mail;
  g) Sex;
  h) Data nașterii;
  i) Adresa suplimentară sau informațiile despre Client.

  5. Obligațiile și drepturile Licențiatului sunt stabilite în TERMENII DE PRESTARE A SERVICIULUI (CONTRACTUL DE LICENȚĂ);
  6. Subcontractant utilizat:
  6.1. CJSC IIKO
  6.2. AdminVPS Ltd